Les nostres FAQs

Tens alguna pregunta asobre el nostres projecte o serveis? Necessites més informació per començar el teu projecte? Et resolem tots els teus dubtes.

Quins serveis oferiu?

Els nostres serveis estan enfocats a la creació i desenvolupament de nous productes industrials. Proposem idees i conceptes tant per la part funcional del producte, com per la seva interacció amb l’entorn i apliquem l’enginyeria necessària per portar aquestes idees fins un producte industrialitzable.

Quin es l’abast dels vostres serveis?

Arribem fins tenir el producte definit tècnicament, si és necessari amb un prototipus funcional y amb una proposta factible de fabricació.

Tinc una idea per un nou producte, com em podeu ajudar?

Tant si has detectat una nova necessitat en el mercat i vols crear un producte que la resolgui, com si ja tens un concepte de producte i el vols desenvolupar per fabricar-lo, disposem de les capacitats i les eines creatives i d’enginyeria per portar-ho a terme.

Podeu ajudar-me a millorar un producte existent?

Si. Podem millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència a l’hora de complir la seva funció, fer-lo mes atractiu pels usuaris o proposar solucions que millorin i facilitin la seva industrialització.

Fabriqueu prototipus?

No. No els fabriquem directament però si gestionem i controlem els proveïdors que ho fan. Però els prototipus formen part del nostre procés de treball.És per això que fem internament els muntatges i les proves inicials.

Dissenyeu solucions electròniques?

No. La nostra enginyeria és essencialment mecànica. Tenim coneixements i ens mantenim al dia en temes com actuadors, sensors, comunicacions per aplicar-los en els nostres dissenys però pel desenvolupament dels sistemes electrònics treballem conjuntament amb empreses especialitzades i de confiança.

Feu projectes d’industrialització?

La nostra feina inclou proposar formes industrialment factibles per fabricar el producte, però no fem el projecte d’industrialització. Si ho considereu necessari proposem un acompanyament durant aquest procés per ajudar-vos a presentar el producte i negociar els possibles canvis en el producte proposats pels proveïdors per evitar que afectin aspectes claus del producte.


Problemes, implicaciones i necessitats

Com comença un projecte?

Comencem establint amb vosaltres una visió general: quin és el target de client, quina necessitat cal resoldre, amb quin producte i quin seria el principal avantatge competitiu. També amb vosaltres preparem el que anomenem Pila de Producte on relacionem els requeriments dels rols que participen en el projecte (usuaris, prescriptors, propietari, fabricant…) amb el valor que aporta resoldre’ls. D’aquesta forma podem identificar quins requeriments son prioritaris i aporten mes valor al producte.

Com identifiqueu i doneu valor a la vostra feina creativa?

En la Pila de Producte identifiquem el grau d’innovació que representa resoldre cada requeriment. N’hi ha que son necessàris i no impliquen cap innovació però d’altres poden representar una novetat proporcional o disruptiva. Si son de les primeres, ja existeixen al mercat però les podem millorar per donar mes valor al producte. Si son disruptives son inesperades pel mercat, us distingiran de la competència i poden generar noves oportunitats de negoci. En la nostra oferta de projecte presentem propostes de solució relacionades amb aquests dos conceptes per donar el valor just a la nostra feina creativa.

Com es desenvolupa el projecte?

Un cop ordenats els requeriments d’acord amb el valor que aporten definim el Mapa de Ruta del projecte que es composa del que anomenem Iteracions de Desenvolupament. Aquestes Iteracions son petits projectes on resolem un conjunt de requeriments, complementant i augmentant el valor del producte fins completar el seu desenvolupament.

El projecte és tancat? Podem introduir modificacions durant el seu desenvolupament?

Precisament nosaltres creiem que els canvis son oportunitats per millorar el producte. Per aquest motiu treballem per Iteracions. Al final de cada una d’elles valorem el resultat juntament amb vosaltres i decidim si cal afegir o canviar requeriments, modificar el Mapa de Ruta o aturar el projecte.

Un projecte d’innovació sempre presenta riscos. Com gestioneu el risc i la incertesa?

El desenvolupament en Iteracions és la primera eina per gestionar el risc. Al final de cada Iteració podem valorar si les solucions compleixen les expectatives i buscar alternatives. En cada Iteració distingim dues fases: el desenvolupament i la prova de producte. En la primera dissenyem solucions i experimentem amb elles en el Laboratori Virtual per reduir de forma ràpida i eficaç les incerteses tècniques. En la Prova de Producte experimentem amb prototipus reals per resoldre les darreres incerteses i proporcionar una prova del valor aconseguit en la Iteració.

Què és el laboratori virtual i per què hi doneu tanta importància?

El Laboratori Virtual és un conjunt d’eines de simulació numèrica avançades que ens permet assajar de forma virtual el comportament mecànic, tèrmic i fluidodinàmic de les solucions que estem desenvolupant. Per nosaltres és un motor essencial per la creativitat i la innovació. Ens permet atrevir-nos a plantejar solucions que en un primer moment serien molt difícils de valorar amb assaigs reals, investigar moltes alternatives diferents i aprofundir en el seu funcionament per millorar-ne el resultat.

L’ús sistemàtic d’eines avançades de simulació pot encarir el projecte?

Certament pot representar un increment de cost en la fase de disseny i desenvolupament del producte, però cal tenir en compte dos qüestions claus. Els assaigs en prototipus reals son cars d’instrumentar i per tant si no es preveu una inversió elevada pot passar que no proporcionin informació suficient. Això pot portar a limitar la capacitat creativa pel risc que representa la dificultat d’experimentar durant el desenvolupament. Per altra banda, les decisions que es prenen durant la fase de disseny i desenvolupament d’un producte son les que influeixen mes en els costos futurs d’aquest. La simulació ens permet conèixer molt bé el producte de forma ràpida i prendre les decisions adeqüades.

Fins a quin punt son funcionals els prototipus que presenteu?

Distingim entre: maquetes, prototipus i demostradors. Les primeres no son funcionals, serveixen per avaluar l’aspecte, la volumetria, l’ergonomia. Poden incloure acabats estètics o no. Els prototipus son funcional. Poden ser de mecanismes parcials o del producte complert segons la Iteració de Desenvolupament en la que ens trobem. Durant la Prova de Producte els utilitzem per millorar el disseny i demostrar-vos el valor obtingut en la Iteració. Per aquestes raons tenen una vida limitada. Els demostradors son prototipus del producte finalitzat amb acabats estètics o sense, que us han de servir per mostrar el producte a proveïdors, inversors o futurs clients, durant un temps determinat.

Quina informació rebrem durant el desenvolupament del projecte?

Som mes partidaris de mostrar els resultats que donen valor al producte que documentar exhaustivament els processos que ens hi han portat. Una Iteració sol durar entre 1 i 3 mesos. Com a mínim quan finalitzi la fase de desenvolupament mostrarem els resultats obtinguts i exposarem quin prototipus es fabricarà i s’assajarà en la Prova de Producte. Al final de la Prova de Producte mostrarem amb el funcionament del prototipus el valor obtingut en la Iteració.

I quina obtindrem al final?

A banda dels resultats acumulats en les diferents Proves de Producte, lliurarem documentació en 2D i 3D del conjunt i tots els components del producte, imatges renderitzades i vídeos demostratius, informe sobre els possibles processos de fabricació i un informe dels assaig reals o virtuals realitzats pels demostrar el compliment dels requeriments mes tècnics.


Inventar, agilizar i donar valor

Com distingir innovació d’invenció?

La invenció és un procés creatiu que va més enllà del que és habitual o conegut i dona com a resultat una idea nova. La innovació és la implementació pràctica d’idees, que no tenen per què ser noves, per obtenir productes nous o millorats.

Qui és el propietari de les invencions que es generin en el projecte?

Una invenció pertany de forma natural al seu creador, però la seva explotació econòmica pot ser cedida a tercers amb les contraprestacions que s’acordin. Això és el que fem nosaltres. El propietari de la patent és sempre el client, però nosaltres constem com a inventors.

Esmenteu molt sovint el concepte valor del producte. Quin significat té per vosaltres?

Un producte ha de satisfer el conjunt de funcions, característiques i qualitats que plantegen els diferents rols del projecte (usuaris, prescriptors, propietari, fabricant…). El valor és la “mesura” de la importància que té pels rols aquest compliment. Pot ser una mesura monetària, una magnitud tècnica, un valor temporal, de satisfacció, una resposta ètica … Com més valor tingui el producte mes èxit i mes retorn econòmic pot tenir en el mercat. >

Per què parleu del mètode Agile?

El mètode Agile va néixer en l’entorn del desenvolupament de software per donar mes flexibilitat al procés de desenvolupament, adaptar-lo als entorns canviants i acostar-lo a les necessitats reals de les persones. Son principis vàlids per molts sectors industrials, però la seva adaptació a productes físics és complexa per la dificultat d’experimentar. Nosaltres l’hem adoptat i adaptat per definir acuradament el que és important, adaptar-nos ràpidament a noves oportunitats que sorgeixin durant el desenvolupament i gestionar fàcilment el risc i la incertesa inherents al tipus de projectes que abordem. La dificultat per assajar en productes físics que frena l’ús d’Agile en aquest entorn, l’hem superat amb el nostre Laboratori Virtual.

Per què no esteu especialitzats en cap sector industrial concret?

Creiem que un valor important que podem aportar a un client és una visió nova, menys influïda per la història i els costums de l’empresa. A més, el treball en sectors diversos ens ofereix una oportunitat única per observar solucions diverses, qüestionar-les i adaptar-les o inventar-ne de noves.


Contacta’ns


© Magrana Barcelona Product Lab.